top of page
Blue%20download%20folder_edited.png

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről:

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő megnevezése: III. kerületi Torna és Vívó Egylet

Az adatkezelő levelezési címe: 1037 Budapest, Kalap utca 1-3.

Az adatkezelő e-mail címe: tve@tve1887.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 247 8966

Az adatkezelő honlapja: www.tve1887.hu

 

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere:

 

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények határozzák:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a határozzák meg.

 

3. Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése érdekében a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadása.

 

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre:

 

A névre szóló belépőjegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés a jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített törvényi felhatalmazás alapján a Sporttörvény 72.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 72/A. §-a, mely esetben a szervező részére az ott meghatározott adatkezelés kötelező.

A Sporttörvény 72. §-a szerint a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a III. ker. TVE Sporttelepén rendezett labdarúgó mérkőzéseken a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében. A beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező csak névre szóló belépőjegyet, bérletet értékesíthet, névre szóló szurkolói kártya kiváltását teheti kötelezővé.

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet a névre szólóbelépőjegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi személyes adatokat kezelheti:

 

- a belépésre jogosult személy neve,

- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje.

 

Amennyiben a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a bejelentésre jogosult személyt a Sporttörvény 73. §-a alapján eltiltja, akkor a III. kerületi Torna és Vívó Egylet kezelheti a belépésre jogosult személy lakcímadatát is. Ekkor a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a bejelentővel összefüggésben keletkezett új személyes adatként kezelheti az eltiltás időtartamát is.

 

A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 

A Sporttörvény 72/A. §-a alapján a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a kezelhető személyes adatokat a belépőjegy vagy a bérlet, érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig tartja nyilván. Ezen időtartam elteltét követően a személyes adatokat a III. kerületi Torna és Vívó Egylet automatikusan törli.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről:

 

Írásbeli szerződés alapján, a III. kerületi Torna és Vívó Egylet nevében a VALTONSEC Kft. (Székhely: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.) - a továbbiakban: rendező - a beléptetéskor a kezelhető személyes adatokat kezelheti. Az adatkezelés módja: a belépni szándékozó személy birtokában lévő névre szóló bérlet, belépésre jogosító egyéb igazoláson szereplő személyes adatok egybevetése a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal. Az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért a III. kerületi Torna és Vívó Egylet tartozik felelősséggel.

 

7. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás:

 

A Sporttörvény 73. § (6) bekezdése rendelkezései alapján a III. kerületi Torna és Vívó Egylet az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

 

A Sporttörvény 71. § (1) f) pontja értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrzi, és személyes adatait egybeveti a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

 

A Sporttörvény 72/A. § (2) bekezdése alapján a névre szóló belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya, illetve az abban szereplő személyes adat csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényről való eltiltás során használható fel.

 

A Sporttörvény 72/A. § (3) bekezdése alapján a kötelező adatkezelés időtartama alatt a fentiek szerint kezelt személyes adatot megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

 

A Sporttörvény 73. § (5) bekezdésben foglaltak szerint a III. kerületi Torna és Vívó Egylet az általa a sportrendezvényen történő részvételből kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba. A III. kerületi Torna és Vívó Egylet eltiltás esetén a kezelhető személyes adatokat továbbít a rendőrség által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a III. kerületi Torna és Vívó Egylet adattovábbítási nyilvántartás vezet.

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személy számára nem továbbítja.

 

8. Adatbiztonsági intézkedések:

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

 

9. A belépésre jogosult személyt megillető jogok:

 

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül – az Infotv. 13. pontja (14-19. §) szerint - megilleti - a tájékoztatáshoz való jog, - az adatok helyesbítéséhez való jog, - kötelező adatkezelés esetének kivételével az adatok törléséhez és zárolásához való jog, - a - kötelező adatkezelés esetének kivételével - tiltakozás joga.

 

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a III. kerületi Torna és Vívó Egylettől a személyes adatai kezeléséről. A III. kerületi Torna és Vívó Egylet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a személyes adatait helyesbítse.

 

A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a III. kerületi Torna és Vívó Egylet zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a III. kerületi Torna és Vívó Egyletre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a III. kerületi Torna és Vívó Egylet, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

10. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint a III. kerületi Torna és Vívó Egylet megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/.

 

A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a III. kerületi Torna és Vívó Egylet ellen az Infotv. 16. pontjában (22. §) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

 

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a III. kerületi Torna és Vívó Egylet a névre szóló belépőjegyhez, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: NAIH-125276/2017.

bottom of page