top of page
Közösségi szolgálat
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kellett igazolniuk.
 
Egyesületünknek lehetősége van, segítő középiskolás sportolóink részére, az iskolájukkal történő egyeztetést követően igazolást kiállítani, az Egyesület által rendezett, óvodáskorú gyermekkel közös sport- és szabadidős tevékenységben való részvételről.

A diákok által végzett konkrét tevékenységek:
 • Bozsik tornák előkészítése, tornák megrendezésének segítése, edzők, bírók munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása;
 • Nyári napközis táborok alatt az edzők segítése, adminisztrációs feladatok ellátása;
 • Egyéb óvodáskorú gyermekek részére Egyesületünk által szervezett sport- és szabadidős rendezvények.
 
Közösségi szolgálatra való jelentkezés irányelvei a III. kerületi TVE sportolói részére:

1. A közösségi szolgálat alapfeltétele, hogy az Egyesület szerződésben álljon a sportoló iskolájával.
 
2. Mivel a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet, így első lépésben kérjük vegye fel a sportoló, vagy gondviselője az iskolával a kapcsolatot. 
 
3. Az iskola által adott szerződést kérjük juttassák el sportolóink:
 
 • labdarúgó szakosztály esetében: Mayer Bence, utánpótlás koordinátornak személyesen, vagy e-mail útján mayer.bence @ tve1887.hu;
 • atlétika szakosztály esetében: Hoffmann Teréz, szakosztály vezetőnek személyesen, vagy e-mail útján hoffmann.terez @ tve1887.hu;
   
 • vízilabda szakosztály esetében: Kisteleki Dóra, technikai vezetőnek személyesen, vagy e-mail útján kisteleki.dora @ tve1887.hu.
   
 
4.    Ezt követően kézhez kapják az aláírt példányokat, ezt adják le iskolájukban, és egy példányt hozzanak vissza az Egyesület részére.

5.    Majd jelentkezzenek a rendezvényekre a megadott kapcsolattartóknál személyesen, vagy telefonon mivel a programokat a kapcsolattartók szervezik, tehát az időpontokat és a közösségi szolgálatban résztvevőket is közösen osztják be.
Együttműködési megállapodás innen letölthető!
pdf.png

Törvényi háttér

A köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény

 • Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat)

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Közösségi szolgálat „fogalma”


A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

 

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:


a) egészségügyi, b) szociális és jótékonysági, c) oktatási, d) kulturális és közösségi, e) környezet- és természetvédelemi, f) polgári és katasztrófavédelmi, g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

 

 

 A közösségi munka legfontosabb jellemzői:

 

 • Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül

 • A tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet

 • 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás lehet

 • A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket (maximum 3 szervezet)

 • A tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés

 • A bevont tanulók a évfolyam tanulói (esetenként utolsó évfolyamos tanulók). Törekedni kell az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre

 • a fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából szakmai koordinátort (vagy mentort) nevez meg

 • az iskola iskolai koordinátort rendel a fogadó szervezetekhez

 • a tanuló a tevékenységéről foglalkozási naplót vezet, melyet a szakmai és az iskolai koordinátor hitelesít

 • a szolgálat megkezdését jelentkezési lapon kell az intézménynek jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg

 • az osztályfőnök dokumentálja a teljesítést: napló, törzskönyv, bizonyítvány

 • feladatellátás lehetőleg helyben

 Időkeretek

 

Az “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele.

 • 16 éves kor alatt naponta maximum 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló (tanítási napon napi 2 órát és heti 6 órát)

 • 16 és 18 éves kor között 4,5 órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 órát

 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell biztosítani két nap között

 • 18 év alatti személy 20 óra és 6 óra közt tevékenységet nem végezhet

 

Szereplők - feladatmegosztás

 

 • iskolai főkoordinátor a területért felelős iskolai vezető

 • kapcsolatfelvétel a fogadó szervezetekkel

 • együttműködési megállapodás megkötése a fogadó szervezettel

 • kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel

 • kapcsolattartás az iskolai koordinátorokkal, az osztályfőnökökkel

 • problémakezelés

 • iskolán belüli közösségi szolgálati feladatok szervezése

 

Iskolai koordinátor

 • az iskola dolgozói közül meghatározott szervezethez kijelölt személy

 • napi kapcsolattartás egy-egy fogadó szervezettel

 • a fogadó szervezethez jelentkezett tanulók felkészítése a mindennapi tevékenység megszervezése, a tanulók irányítása

 • szükség esetén (pl. bevezető alkalmakkor) személyes jelenlét a fogadó szervezetnél

 • a tanulói teljesítés igazolása a Közösségi szolgálati naplóbanelőkészítő

 • végül az értékelő feladatok ellátása, pedagógiai feldolgozás

 • osztályfőnök tájékoztatása

 

Szakmai koordinátor / mentor

 

 • a fogadó szervezet által jelölt személy

 • a közösségi szolgálati munka helyszínen történő irányítása

 • esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban

 • a teljesítések igazolása a Közösségi szolgálati naplóban

 

Osztályfőnök

 

 • az osztályban tanulók teljesítésének folyamatos ellenőrzése

 • a teljesítés dokumentálása a tanuló Közösségi szolgálati naplója alapján, a szülői fogadóórák gyakoriságához igazodóan kéthavonta a teljesítés vezetése az osztálynaplóban és a törzslapon

 • szükség esetén (pl. iskolaváltáskor) teljesítési igazolás kiállítása két példányban (tanuló + iskola)

 • az éves teljesítések tanulói Bizonyítványba való bevezetése (megjegyzés rovatban – a tanév teljesítése / összesen).

 • végül „a közösségi szolgálatot teljesítette” záradék bevezetése a megjegyzés rovatba

 • az időarányos teljesítés elmaradása esetén a szülő értesítése

 

A közösségi szolgálat dokumentálása


A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 

 

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei

 • a tanuló által kitöltött jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,

 • az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését

 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad

 • külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét

A közösségi szolgálat megkezdésének feltétele - Jelentkezési lap

 

 • az ellátni kívánt területek / fogadó szervezetek megnevezése

 • tanuló aláírása

 • szülő egyetértő nyilatkozata és aláírása

Az érettségire bocsátás feltétele, az iskola által kiállított Igazolás

 

 • az iskola két példányban állítja ki

 • különösen iskolaváltás esetén fontos

bottom of page